Privacyverklaring

Wie ben ik:
Mijn website-adres is: https://www.heroes-equitherapie.nl

Heroes Equitherapie gevestigd aan Sint Maartensweg 103 1752 AA SINT MAARTENSBRUG. Heroes Equitherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Heroes Equitherapie
Rosanne Brommer
Sint Maartensweg 103
1752 AA Sint Maartensbrug
06 – 44 12 84 81
contact@heroes-equitherapie.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Heroes Equitherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn  diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres en/of telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via rosanne_brommer@hotmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Heroes Equitherapie vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Jouw mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een e-book of inspiratie, tips of nieuwsbrief te kunnen versturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.
Heroes Equitherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn dienstverlening.
  • Heroes Equitherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Zodat je gebruik kunt maken van alle functies op de website.
  • Voor marketing doeleinden, zoals is toegestaan in de wet (en elke e-mail bevat een uitschrijflink).
  • Om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren.
  • Om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming:
Heroes Equitherapie neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren:
Heroes Equitherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Ik bewaar jouw persoonsgegevens maximaal 7 jaar na uitvoering van mijn diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Heroes Equitherapie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Heroes Equitherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Heroes Equitherapie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

WhatsApp: 
Voor contact onderling, delen van foto of film van een therapie sessie.

Social Media zoals Facebook en Instagram:
Echter alleen na toestemming van jou voor; blogs, informatie en content van mijn kant.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Heroes Equitherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rosanne_brommer@hotmail.com. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Heroes Equitherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig:
Heroes Equitherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via rosanne_brommer@hotmail.com.

Meer informatie
Als je vragen hebt over dit beleid kun je altijd contact met mij opnemen.

Scroll naar boven